ΦΑΚΙΟΛΗ

VS

ΚΑΛΔΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ROUND
ΚΡΙΤΗΣ 1
ΚΡΙΤΗΣ 2
ΚΡΙΤΗΣ 3